ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในจังหวัด อุบลราชธานี

Main Article Content

นายภีม พรประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเภทไมซ์เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม
ทั้งภาคบริการและภาคการผลิตต่างๆ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีเป็นจังหวัดซึ่งรัฐบาลได้กำหนดแผนการ
สร้างศูนย์ประชุมขนาดกลางขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมนี้ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาวิจัยจำนวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ คือ ปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทาง
การจัดจำหน่าย ปัจจัยทางการตลาดด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันให้ความสำคัญต่อ กระบวนการให้บริการ ประเด็น
ความสะดวก รวดเร็ว แตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกันให้ความสำคัญต่อผลิตภัณฑ์ ประเด็น
การมีกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และการมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว
ที่ได้มาตรฐาน การส่งเสริมการตลาด ประเด็นการลดราคาสมนาคุณ และ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ประเด็นการมีห้องสุขาที่สะอาดเพียงพอ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article