ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) : ศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ฝ่ายไทย

Main Article Content

ดร.วาสนา สุวรรณวิจิตร

Abstract

บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการ
เดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)
โดยศึกษาเฉพาะในเขตพื้นที่ฝ่ายไทย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการท่องเที่ยวกับปัจจัย
ส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวม 360 คน สถิติที่ใช้ได้แก่ สถิติ
พื้นฐานและการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor analysis) ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ฯ ระดับมาก มี 6 ด้าน ได้แก่ ด้านแหล่งท่องเที่ยวด้าน
ความปลอดภัย ด้านความสะดวก ด้านการบริการ ด้านราคา และด้านภาพลักษณ์ ถิ่นที่อยู่ของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านความถี่ในการเดินทาง ด้านสถานที่พักแรม
ในระหว่างท่องเที่ยว ด้านเพื่อนร่วมเดินทางในระหว่างท่องเที่ยว ด้านระยะเวลาท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่าย
เพื่อการท่องเที่ยวต่อครั้ง และด้านผลที่ได้รับจากการเดินทางมาท่องเที่ยว ผลการวิจัยที่ได้สามารถไปใช้
ในการแบ่งส่วนตลาด รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ฯ
คำสำคัญ: การตัดสินใจ ปัจจัยที่มีอิทธิพล นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พื้นที่ IMT-GT ฝ่ายไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article