การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์: การเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวไทย

Main Article Content

ดร.ฐิติศักดิ์ เวชกามา

Abstract

บทคัดย่อ
บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรม จากหลายหลากนักวิชาการ เพื่อนำ
เสนอแนวคิด การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับการเตรียมความพร้อมการท่องเที่ยวไทย โดยนำเสนอ
ความเป็นมา ความหมาย ประเภท รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยว
ชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกับการ
เรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวในรูปแบบการสื่อความหมายและการนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ นักท่องเที่ยว
กลุ่มนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง มีงบประมาณในการท่องเที่ยวแต่ละครั้งสูง เนื่องจากประสบ
ความสำเร็จในชีวิตจึงใช้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่นาน เดินทางเป็นคู่หรือกลุ่มเพื่อนสนิท
เน้นการหาประสบการณ์แปลกใหม่ เลือกใช้บริการที่พักที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัย และต้องการ
เรียนรู้และเข้าถึงวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ประเทศไทยเป็นสถานที่ ที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยิ่ง กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการ
เรียนรู้มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ นวดไทย ทำอาหารไทย มวยไทย ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมชน
และคนไทยต้องให้ความร่วมมือในการจัดการ รักษา ดูแล จัดการการท่องเที่ยวให้เป็นที่สนใจโดยเน้น
อัตลักษณ์ของวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เป็นเครื่องมือให้ชุมชนมีโอกาสใช้สิทธ์ิความเป็นเจ้าของพื้นที่ เจ้าของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน
ในการกำหนดทิศทาง เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยตนเอง พร้อมกับสร้างความเข้าใจให้กับ
นักท่องเที่ยวและชุมชนในการร่วมกันจัดการการท่องเที่ยว ที่รับผิดชอบต่อชุมชนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article