การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ในประเทศไทย

Main Article Content

อ.มาโนช พรหมปัญโญ

Abstract

บทคัดย่อ
ฮัจย์คือการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อจาริกแสวงบุญตามหลักศาสนาอิสลาม ณ เมืองมักกะห์ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียและถือเป็นกิจควรปฏิบัติพร้อมกันในหมู่มุสลิมทั่วทั้งโลก ฮัจย์ถือเป็นหลักการปฏิบัติ
ศาสนกิจสำคัญหนึ่งในห้าประการและถือเป็นหน้าที่พึงกระทำอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็น
มุสลิม ฮัจย์จึงเสมือนการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในมวลมุสลิมชนและความนอบน้อมแก่อัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้า
อนึ่งการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อประกอบพิธีฮัจย์ในประเทศไทยนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ต่าง
ตระหนักในปัญหาและข้อจำกัดหลายประการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่างมิได้นิ่งนอนใจ
และให้ความสำคัญยิ่ง ทั้งการบัญญัติกฎหมาย องค์กร หน่วยงาน ให้บริการและประสานงานกับองค์กรที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการบริษัทนำเที่ยวไทยเพื่อประกอบกิจการฮัจย์ถือเป็นองค์
ประกอบสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่างฮุจญาจและรัฐบาลไทยอย่างถูกต้องและสวัสดิภาพ
ตลอดการเดินทาง
คำสำคัญ : ฮัจย์ การท่องเที่ยวเพื่อแสวงบุญ การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article