บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ฉบับที่ 2 ปีที่ 7 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2555) ประกอบด้วยบทความวิจัยจานวน 7 เรื่อง ได้แก่ แนวทางการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจากความคาดหวังและการรับรู้ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักกิจกรรมสังคม/สาธารณะของนักท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ประเทศไทย การเปรียบเทียบทัศนคติและความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวและพฤติกรรมการท่องเที่ยวในพัทยากับหัวหินของนักท่องเที่ยวชาวไทยการศึกษาการรับรู้ด้านความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงขณะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทแบกเป้...

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial