บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558)
ซึ่งในวารสารเล่มนี้ยังคงมีบทความที่น่าสนใจเช่นเคย โดยมีบทความวิจัย จำนวน 7 บทความ
ได้แก่ บทความเรื่อง การท่องเที่ยว : เมืองทวาย มณฑลตะนาวศรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดขอนแก่นเพื่อรองรับการเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย
การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อแบรนด์ท่องเที่ยวไทยภายใต้แคมเปญ “AMAZING THAILAND”
ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยว แรงจูงใจและทัศนคติที่มีผลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยววัด
ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
มังกรสวรรค์ลี่เจียง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม
และสุขภาพในกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ของประเทศ และบทความเรื่องพฤติกรรมและทัศนคติ
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ส่งผลต่อความปลอดภัยทางถนนสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทย
ซึ่งทุกบทความมีเนื้อหาน่าสนใจ และเป็ นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในวงการอุตสาหกรรมการบริการ
โดยทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประเมินบทความ (Peer Reviewer) เพื่อให้ได้
บทความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ในนามของกองบรรณาธิการวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ต้องขอขอบคุณ
เจ้าของบทความที่ได้ส่งบทความมาตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะใน
การประเมินบทความทุกบทความ ท้ายนี้วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยได้รับการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI ขึ้นไปอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 เป็นเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ 1 มกราคม
พ.ศ.2558 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2562) จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้วารสารฉบับนี้ ได้รับ
การประเมินคุณภาพดังกล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
มงคลวนิช ด. (2015). บทบรรณาธิการ. Journal of Thai Hospitality and Tourism, 10(1), 1. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/tourismtaat/article/view/35501
Section
Research Article