บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

วารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2558)
ประกอบด้วยบทความวิจัย 6 บทความ และบทความวิชาการ 1 บทความ โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความ
วิจัยเรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อีก 5 บทความ เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของตลาดน้ำอัมพวา กลยุทธ์การนำเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การจัดการโลจิสติกส์ของธุรกิจนำเที่ยว และการจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่มีต่อ
ตลาดน้ำตลิ่งชัน ส่วนบทความวิชาการ 1 บทความ เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์ระดับองค์การเพื่อ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งทุกบทความมีเนื้อหาน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่ในวงการ
อุตสาหกรรมการบริการ โดยทุกบทความได้รับการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้ประเมินบทความ
(Peer Reviewer) เพื่อให้ได้บทความที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
ในนามของกองบรรณาธิการวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย ต้องขอขอบคุณเจ้าของ
บทความที่ได้ส่งบทความมาลงเผยแพร่ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ใช้ความอุตสาหะในการประเมิน
บทความทุกบทความอย่างละเอียด ปัจจุบันวารสารกระแสวัฒนธรรมได้รับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ในกลุ่มที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้วารสารก้าวสู่เวทีสากล
ทางกองบรรณาธิการได้เตรียมพัฒนาวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทยเข้าสู่ ASEAN Journal
ในฉบับต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article