สารบัญ

Main Article Content

Bossayamas Phalichai

Abstract

บทความวิจัย
ทัศนคติและพฤติกรรมของเยาวชนไทยต่อแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม
กรณีศึกษา: อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช และรัตนาภรณ์ ชาติวงศ์
แนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
ของตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ธนัชชา ฤทธ์ิเดช
กลยุทธ์การนำเสนอสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในวันแห่งความรักของ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
อรวี บุนนาค
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ในการเดินทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษาสวนสละอาทิตย์
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละเอียด ศิลาน้อย และสุภาวดี สุทธิรักษ์
การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยวของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย
ณภัทร ทิพย์ศรี ขจีโฉม เจียตระกูล และคณะ
แนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวที่มีต่อตลาดน้ำตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร
โกมล เย็นเปี่ยม
บทความวิชาการ
กลยุทธ์ระดับองค์กรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยสกลนคร หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท
ชนัญชิดา อนุชาติ และฐิรชญา มณีเนตร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article