บทบรรณาธิการ

Main Article Content

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Abstract

      ก้าวเข้าสู่ปีที่ 11 แล้ว สำหรับวารสารการบริการและการท่องเที่ยวไทย โดยในฉบับนี้มีบทความวิจัย
6 บทความ เริ่มด้วยบทความเรื่อง การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความการท่องเที่ยวไทย การศึกษา
เกี่ยวกับความปลอดภัยบริเวณพื้นที่ชายหาดบนเกาะภูเก็ต บทความเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จใน
การประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม 5 ดาว และมิติทางวัฒนธรรมต่อโรงแรมที่เข้าพักของ
ลูกค้าชาติต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบทความวิชาการเรื่อง ประเทศไทยเรียนรู้อะไรได้บ้าง : ถอดบทเรียน
กรณีศึกษาการพัฒนาและการจัดการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เกาะสิปาตัน ประเทศมาเลเซีย
บทความในวารสารฉบับนี้ยังคงมีความทันสมัยเข้ากับเหตุการณ์ในยุคปัจจุบันเช่นเคย หากท่านผู้อ่านได้
ติดตามวารสารของเราอย่างต่อเนื่อง
      ท้ายนี้ กองบรรณาธิการต้องขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าของบทความ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
ที่ช่วยให้วารสารฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้ ณ ที่นี้ด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial