สารบัญ

Main Article Content

Chollada Malaintra

Abstract

บทความวิจัย

การปรับใช้วรรณกรรมสินไซเพื่อการสื่อความหมายการท่องเที่ยวไทย                                           3
       วนิดา อ่อนละมัย และสุดสันต์ สุทธิพิศาล

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบอาชีพพนักงานบริการส่วนหน้าในโรงแรม                         16
5 ดาว กรุงเทพมหานคร
       วสันต์ กานต์วรรัตน์

ปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ทำกิจกรรมบริเวณพื้นที่ชายหาดบนเกาะภูเก็ต                              27
       พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล

ผลกระทบของคุณภาพชีวิตการทำงานและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่อความผูกพัน                   38
ต่อองค์การของพนักงาน: กรณีศึกษาโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดขอนแก่น
       เนตรนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ) และณัฐพงษ์ มาศจิราภา

มิติทางด้านวัฒนธรรมกับการแสดงความคิดเห็นต่อโรงแรมที่เข้าพักในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย                     53
ทางเว็บไซต์ตัวแทนจำหน่ายที่พักออนไลน์ของลูกค้าชาวไทยและชาติอื่นๆ
       สิญาธร ขุนอ่อน

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้                                          69
ในจังหวัดปทุมธานี
       มธุรา สวนศรี

บทความวิชาการ

ประเทศไทยเรียนรู้อะไรได้บ้าง : ถอดบทเรียนกรณีศึกษาการพัฒนาและการจัดการ                            80
การท่องเที่ยวในเขตพื้นที่คุ้มครองทางทะเล เกาะสิปาดัน (Sipadan Island)
ประเทศมาเลเซีย
       พิสิทธิ์ ตันติพิสิฐกุล

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research Article