กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดภายในความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนไทย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF