ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดภายในความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนไทย

Main Article Content

จันทร์ธิลา ศรีกระจ่าง
ธนกร สิริสุคันธา
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดภายใน ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การที่มีต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชนไทย กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในโรงพยาบาลเอกชนไทย จำนวน 426 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวแบบสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อกลยุทธ์การตลาดภายใน ความพึงพอใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์การในระดับค่อนข้างมาก และมีความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในระดับมาก (2) กลยุทธ์การตลาดภายในมความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทำงาน กลยุทธ์การตลาดภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ความพึงพอใจในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์การ ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการทำงาน ความพึงพอใจในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ความผูกพันกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และกลยุทธ์การตลาดภายในมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (3) แบบจำลองกลยุทธ์การตลาดภายในของโรงพยาบาลเอกชนไทยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square=128.15, Chi-square/df=1.19, df =107, P=0.08, GFI=0.97, CFI=0.99, RMR=0.03, RMSEA=0.02, NFI=0.98). โดยปัจจัยกลยุทธ์การตลาดภายในที่มีความสำคัญมากที่สุด ประกอบด้วย การสื่อสารด้านความสำคัญของงานบริการการสื่อสารด้านนโยบาย การสื่อสารด้านวิสัยทัศน์ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในการทำงานและการพัฒนาและฝึกอบรมสอดคล้องกับงานที่รับผิดชอบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1.คณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชนแห่งประเทศไทย. (2555). โรงพยาบาลเอกชนจะไปทางไหน [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2557, จาก : www.thaiph.org/download/AEC/
2.ชัยวัช โซวเจริญสุข.(2556). ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2557, จาก : http://www.lhbank.co.th/content/upload/documents/-99.pdf
3.ธนวรรณ แสงสุวรรณ อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า อุไรวรรณ แย้มนิยม ยุทธนา ธรรมเจริญ และยงยุทธ ฟูพงศ์ศิริพันธ์. (2547). การจัดการการตลาด. (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า.
4.มนัส สุวรรณ. (2549). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
5.เยาวภา ปฐมศิริกุล. (2554). แบบจำลองปัจจัยความสำเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 34(130), 14-35.
6.วุฒิชัย สิทธิมาลากร. (2550). การศึกษาอิทธิพลการตลาดภายในที่มุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลางต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, 3(1), 18-30.
7.สำนักการพยาบาล. (2551). มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.
8.สำนักงานส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ. (2555). แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2556 - 2560. กรุงเทพฯ : อาร์ต ควอลิไฟท์ จำกัด.
9.สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2556). การสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน พ.ศ. 2555[ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 26 ธันวาคม 2556, จาก : http://service.nso.go.th/nso/web/
survey/surpop2-4-6.html.
10.สุรชาติ ณ หนองคาย. (2555). จริยธรรมวิชาชีพกับจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุข,วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 8(1), 1-14.
11.อัจฉรียา ศักดิ์นรงค์. (2556). อิทธิพลของการตลาดภายในที่มีต่อความเป็นเลิศทางการบริการของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
12.อัมพร จันทวิบูลย์. (2554). แนวทางการประยุกต์วัฒนธรรมองค์กรในการสร้างความผูกพันของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. ดุษฎีนิพนธ์หลักสูตรการจัดการ
ดุษฎีบัณฑิต. สาขาการจัดการธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
13.Abzari, M., Ghorbani, H. & Madani, F. A. (2011). The effect of internal marketing on organizational commitment from market-orientation viewpoint in hotel industry
in Iran. International Journal of Marketing Studies, 3(1), 147-155.
14.Acar, N., Seker, M., Bayram, A. & Acar, T. (2012). The effect of internal marketing on the performance of employee and the mediating role of organizational
commitment. ATINER’S Conference Paper Series, Athens: Institute for Education and Research.
15.Adekola, B. (2012). The impact of organizational commitment on job satisfaction: A study of employees at Nigerian Universities. International Journal of Human Resource Studies, 2(2), 1-17.
16.Ahmad, A. E. M. & Al-Borie, H. M. (2012). Impact of internal marketing on job satisfaction and organizational commitment: A study of teaching hospitals in Saudi Arabia. Business and Management Research, 1(3), 82-94.
17.Akroush, M. N., Abu-ElSamen, A. A., Samawi, G. A. & Odetallah, A. L. (2013). Internal marketing and service quality in restaurants. Marketing Intelligence and Planning, 31(4), 304-336.
18.Ashill, N. J., Rod, M. & Carruthers, J. (2008). The effect of management commitment to service quality on frontline employees’ job attitudes, turnover intentions and service recovery performance in a new public management context. Journal of Strategic Marketing, 16(5), 437-462.
19.Benea, M. C. (2008). Internal marketing and performance in services organizations. Bulletin of engineering, 3(1), 25-30.
20.Berry, L. L. & Parasuraman, A. (1991). Marketing Services: Competing Through Quality. New York: The Free Press.
21.Chang, C. S. & Chang, H. H. (2007). Effects of internal marketing on nurse job satisfaction and organizational commitment: example of medical centers in Southern Taiwan. Journal of Nursing Research, 15(4), 265-274.
22.Chang, C. S. & Chang, H. C. (2009). Perceptions of internal marketing and organizational commitment by nurses. Journal of Advanced Nursing, 65(1), 92-100.
23.Cohen, E. (2008). Medical Tourism in Thailand. In Cohen, E. (Ed) Explorations in Thai Tourism. West Yorkshire: Emerald.
24.Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992). A first course in factor analysis. (2nd ed). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
25.De Jager, J. W. & Swanepoel, S. (2008). Internal marketing strategy: Focusing on staff orientation in health care in South Africa. Acta Commercii, 8, 181-193.
26.Deloitte. (2011). Private healthcare providers: The prognosis for growth [Online]. Retrived May 6, 2014, from: http://www.deloitte.com/assets/Dcom. Indonesia/Local%20Assets/Documents/Private_Healthcare_Provider.pdf.
27.EL Samen, A. A. & Alshurideh, M. (2012). The impact of internal marketing on internal service quality: A case study in a Jordanian pharmaceutical company.
International Journal of Business and Management, 7(19), 84-95.
28.Fitzsimmons, J. & Fitzsimmons, M. (2006). Service management. McGraw-Hill Higher Education.
29.Ghorbani, M., Alemorad, M. & Bojnord, B. B. (2013). Study of the relationship between management commitment to service quality (MCSQ) and services receiving performance in public and private hospitals. World Applied Sciences Journal, 21(8),1167-1175.
30.Iliopoulos, E. & Priporas, C. V. (2011). The effect of internal marketing on job satisfaction in health services: a pilot study in public hospitals in Northern Greece [Online]. Retrived May 22, 2014, from: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/261
31.Irfan, S. M., Mohsin, M. & Yousaf, I. (2009). Achieving service quality through its valuable human resources: An empirical study of banking sector of Pakistan. World Applied Sciences Journal, 7(10), 1222-1230.
32.Joint Commission International. (2014). JCI-Accredited Organizations [Online]. Retrived July 6, 2014, from: http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/
jci- accredited-organizations
33.Kotler, P. (1991). Marketing management and control: Analysis, planning and control. (7th ed). New Jersey: Prentice Hall.
34.Kotler, P. & Armstrong, G. (1993). Marketing. (3rd ed). London: Prentice Hall.
35.Lovelock, C. & Gummesson, E. (2004). Whither services marketing? In search of a new paradigm and fresh perspectives. Journal of service research, 7(1), 20-41.
36.Meyer, J. P., Stanley D. J., Herscovitch L. & Topolnytsky L. (2002). Affective, continuance and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61(1), 20-52.
37.Mishra, S. (2009). Internal marketing-A tool to harness employees’ power in service organizations in India. International Journal of Business and Management, 5(1), 185-193.
38.Morrison, R. (2008). Negative relationships in the workplace: Associations with organizational commitment, cohesion, job satisfaction and intention turnover. Journal of Management and Organization, 14, 330–344.
39.Mosahab, R., Mahamad, O. & Ramayah, T. (2011). Motivational Orientation as an internal marketing tool in service training: A study of service delivery in a hospital. International Journal of Business and Management, 6(2), 93-100.
40.Mowday, R., Steers, R. & Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.
41.Nsour, I. A. (2013). Examine the relationship between internal marketing and internal service quality in Saudi public hospitals. Research on Humanities and Social Sciences, 3(19), 27-40.
42.Ogunnaike, O. O. (2011). Assessing the effect of organizational commitment on service quality; a study of customer-contact employee. Global Journal of Management and Business Research, 11(2), 33-40.
43.Panjakajornsak, V. (2009). Applying the service profit chain to a private hospital in Thailand. NIDA Development Journal, 49(2), 79-108.
44.Pantouvakis, A. (2012). Internal marketing and the moderating role of employees: An exploratory study. Total Quality Management and Business Excellence, 23(2), 177-195.
45.Rafiq, M. & Ahmed, P. K. (2000). Advances in the internal marketing concept: definition, synthesis and extension. Journal of services marketing, 14(6), 449-462.
46.Sasser, W. E. & Arbeit, S. P. (1976). Selling jobs in the service sector. Business Horizons, 19(3), 61-65.
47.Sharma, J. P. & Bajpai, N. (2010). Organizational commitment and its impact on job satisfaction of employees: A comparative study in public and private sector in India. International Bulletin of Business Administration, 9, 7-19
48.Spector, P. E. (1997). Measurement of human service staff satisfaction: Development of the job satisfaction survey. American Journal Communication and Psychology, 3, 693-713.
49.Torabi, A. & Chirani, E. ( 2012) Internal marketing: goals and features in competitive world. Trends in Social Science, 5(1), 72-78.
50.Tsai, Y. & Wu, S. W. (2011). Using internal marketing to improve organizational commitment and service quality. Journal of advanced nursing, 67(12), 2593-2604.
51.Tsai, Y. (2014). Learning organizations, internal marketing, and organizational commitment in hospitals. BMC Health Services Research, 14(1), 1-8.
52.Yang, H. & Coates, N. (2010). Internal marketing: service quality in leisure services. Marketing Intelligence and Planning, 28(6), 754-769.