กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสำนักงานรับจัดทำบัญชี จังหวัดลำปาง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF