กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบภูมิหลังและพฤติกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่มีสถานภาพปกติและรอพินิจ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF