กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
รองอธิการบดี

บรรณาธิการบริหาร
ดร.บุษบา ชัยจินดา                         มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล        มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

กองบรรณาธิการ
รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล          มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน์                     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เลขานุการ
รศ.ประภัสสร คำสวัสดิ์                      มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (peer reviewers)
https://www.chonburi.spu.ac.th/interdiscip/reviewer.php