ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ขั้นตอนการนำส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
1. บทความมีเนื้อหาสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความยาวประมาณ 8-10 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ตัวอักษร TH SarabunPSK หรือ TH Sarabun New ขนาด 16 พอยต์
2. รูปแบบ
2.1 บทความวิชาการ
- ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
- ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และ e-mail address
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมคำสำคัญอย่างน้อย 2 คำ
- บทนำ
- วัตถุประสงค์
- เนื้อหา
- บทสรุป
- ข้อเสนอแนะ
- บรรณานุกรม (บรรณานุกรมและการอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุนามสกุลของผู้เขียน ปีพิมพ์  ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น Shaw (2017) ….. หรือ ..... (Srikanchai & Watcharanun, 2017) หรือ ..... (Kraikunasai et al., 2017)การอ้างอิงท้ายบทความ บรรณานุกรม ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA) ศึกษาตัวอย่างบรรนานุกรมได้ทาง links https://www.chonburi.spu.ac.th/interdiscip/send.php
2.2 บทความวิจัย
- ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่)
- ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) และ e-mail address
- บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมคำสำคัญอย่างน้อย 2 คำ
- บทนำ
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
- ขอบเขตของการวิจัย (ถ้ามี)
- วิธีดำเนินการวิจัย
- ผลการวิจัย
- อภิปรายผล
- ข้อเสนอแนะ
- บรรณานุกรม (บรรณานุกรมและการอ้างอิงในเนื้อหา ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุนามสกุลของผู้เขียน ปีพิมพ์  ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น Shaw (2017) ….. หรือ ..... (Srikanchai & Watcharanun, 2017) หรือ ..... (Kraikunasai et al., 2017)การอ้างอิงท้ายบทความ บรรณานุกรม ให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้เขียน โดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA) ศึกษาตัวอย่างบรรนานุกรมได้ทาง links https://www.chonburi.spu.ac.th/interdiscip/send.php
3. วิธีการส่งต้นฉบับ
3.1 วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี ออกปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน (มกราคม-เมษายน, พฤษภาคม-สิงหาคม และกันยายน-ธันวาคม)
3.2 ส่งต้นฉบับบทความมีรูปแบบตามวารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี ผ่านระบบการจัดการวารสารไทยในระบบออนไลน์ (Thai Journal Online System: ThaiJO) ของวารสารฯ URL: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/ISCJ/index
3.3 ชำระเงิน บทความภาษาไทย จำนวน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และบทความภาษาอังกฤษ จำนวน 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยจะแจ้งกลับทาง e-mail ไปยังท่านพร้อมส่งแบบฟอร์มใบขอรับลงวารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ให้่กรอกเพื่อเป็นหลักฐานในกาารชำระเงินค่าดำเนินการ (หลังจากที่ท่านได้ดำเนินการตามข้อที่ 3.2 ประมาณ 1-2 สัปดาห์) และทำการโอนเเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชลบุรี (ชื่อ และ เลขที่บัญชี จะแจ้งให้ทราบทาง e-mail) ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสารการโอนเงิน (ใบขอรับลงวารสารฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมสำเนาใบโอนเงินเข้าบัญชี) กลับมาทาง e-mail : iscjournal@chonburi.spu.ac.th ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับแจ้งแล้ว                                                    หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 0 3814 6123 ต่อ 2506 หรือ e-mail: iscjournal@chonburi.spu.ac.th