การพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอักษร A-Z

ผู้แต่ง

  • มนัสนันทน์ บุญปาลวงศ์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำสำคัญ:

สื่อการเรียนรู้ เสมือนจริง อักษร แอปพลิเคชัน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอักษร A-Z เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังเรียนผ่านสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง และศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนรู้เสมือนจริง การออกแบบและพัฒนาระบบโดยการใช้วงจรการพัฒนาระบบ กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี จำนวน 32 คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอักษร A-Z แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่า สื่อการเรียนรู้เสมือนจริงเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านอักษร A-Z ประกอบด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษ A-Z การ์ตูนรูปสัตว์ 3 มิติ สามารถหมุนได้ 360 องศา เคลื่อนย้าย ย่อ และขยายขนาดของสัตว์ มีเสียงของสัตว์ รวมถึงการออกเสียงจากเจ้าของภาษา เสียงอ่านประกอบ และคำบรรยายประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้เสมือนจริงเท่ากับ 80.10/87.34 สูงกว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ E1/E2 = 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่า คะแนนของผู้เรียนหลังเรียน ( = 8.10, SD = 0.47) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียนที่  ( = 2.35, SD = 0.44) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เด็กปฐมวัยที่เรียนผ่านสื่อเสมือนจริงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, SD = 0.40) ผลการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการอ่านอักษร A-Z ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-12-20