ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม                               

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

                

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ  คังคะศรี                             

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี          

 

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล                                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                           

 

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

นางสาวรัชชนก  แพทย์นิมิตม                                             

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


กองบรรณาธิการ