ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์  ทองอร่าม                               

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 

อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี             

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ  คังคะศรี                             

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี          

 

บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.สันดุสิทธิ์  บริวงษ์ตระกูล                                 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี                           

 

รองบรรณาธิการ

นางสาวรัชชนก  แพทย์นิมิตม                                             

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


กองบรรณาธิการ