วารสารนวัตกรรมสังคมและเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ISSN XXXX-XXXX (Online) (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รับตีพิมพ์บทความวิจัย บทความวิชาการบทวิจารณ์หนังสือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ธุรกิจและการเมือง  ศิลปวัฒนธรรม นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สื่อสารการตลาด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ดิจิทัลคอนเทนท์  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อดิจิทัล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และสาขาอื่น ๆ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฏาคม  - ธันวาคม)  โดยบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบ Double Blind Peer Review

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2565): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-14

ดูทุกฉบับ