วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่พิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย (Research articles) บทความวิชาการและ/หรือบทความปริทัศน์ (Review articles) เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการแขนงต่าง ๆ  ได้แก่  สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการพัฒนาชุมชน สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์  สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์  สาขาศิลปะศาสตร์ สาขานิติศาสตร์  และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวความคิด เทคนิคและการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ขึ้นและเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป โดยมีกำหนดออกราย 6 เดือน (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฏาคม  - ธันวาคม)  โดยบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน แบบ Double Blind Peer Review

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2565): มกราคม - มิถุนายน

เผยแพร่แล้ว: 2022-05-30

ดูทุกฉบับ