การศึกษาความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

Main Article Content

สุทธิพงษ์ ศรีถัน

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน ของนักศึกษาฝึกงาน ในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      ของวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จำนวน 20 คน  โดยใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของสถานประกอบการที่มีต่อวิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี  ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.09, S.D. =.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย  คือ  1) ด้านทักษะพื้นฐาน (   = 4.11,  S.D. =.49)                     2) ด้านความสามารถทางสังคม (= 4.10, S.D. =.62) 3) ด้านความสามารถและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (= 4.07, S.D. =.67) ตามลำดับ

Article Details

บท
บทความวิจัย