Announcements

ปิดรับบทความ (ชั่วคราว)

2022-10-12

เรียน ผู้แต่งบทความ

วารสารฯ ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ แต่เนื่องจากวารสารในฉบับที่ 10 ซึ่งจะออกเผยแพร่ใน เดือนธันวาคม 2565 มีจำนวนบทความครบตามที่กำหนดไว้แล้ว ทางวารสาร ฯ จึงมีความจำเป็นต้องขอปิดรับบทความ (ชั่วคราว) ฉบับที่ 10 เดือนธันวาคม 2565 ตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค.65 เป็นต้นไป

วารสารฯ มีความยินดีรับพิจารณาหากท่านยังต้องการส่งบทความเพื่อการพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับหน้า คือ ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2566 โดยจะเปิดรับบทความอีกครั้งประมาณช่วงเดือนเมษายน 2566 (หากเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบในระบบ สื่อประชาสัมพันธ์ หรือหากท่านต้องการให้ทางวารสารแจ้งข่าวการเปิดรับไปยังท่านโดยตรงสามารถแจ้ง email หรือหมายเลขโทรศัพท์กลับมายังช่องทางนี้ได้)

สำหรับวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรือกาศ ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2566 จะมีการปรับปรุงข้อกำหนดรูปแบบและโครงสร้างของบทความใหม่ บทความที่ส่งมาเพื่อขอพิจารณาตีพิมพ์จึงต้องมีการปรับรูปแบบบทความที่ส่งมาพิจารณาตามรูปแบบใหม่ ซึ่งจะประกาศล่วงหน้าก่อนการเปิดรับบทความ

* หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 08 1647 3595 (นาวาอากาศเอกหญิง ผศ.เอมรัตน์ ยิ่งพิสุทธิ์)
** หรืออีเมล aimmarat@rtaf.mi.th