Announcements

ปิดรับบทความ (ชั่วคราว)

2021-05-03

เนื่องจากปีพ.ศ. 2564 นี้ มีผู้สนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ มีบทความของฉบับที่ 9 (ธ.ค.64) เต็มจำนวน กองบรรณาธิการจึงขอปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index: TCI) หากมีการเปิดรับบทความเพิ่ม กองบรรณาธิการจะประกาศให้ทราบเป็นระยะต่อไป

* หากมีข้อสงสัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02 534 6503 (นาวาอากาศเอกหญิง ศ.กัญจน์ณิชา  ประเสริฐศรี)
** หรืออีเมล kannicha_p@rtaf.mi.th

ประกาศปิดรับบทความ_64_Resize.jpg