NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences prepared to publish research results are valuable to those who are interested and mediate the progress report. And the exchange of ideas knowledge related to the Humanities and Social Sciences. It is scheduled to be released each year in December. 

ISSN : 2408-1671 (Print)

ISSN : 2651-0677 (Online)

Vol. 10 (2022): Year 10 December 2022

บทบรรณาธิการ

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ได้ดำเนินการมาจนถึงปีที่ 10 ซึ่งตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา มีอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจให้ความสนใจส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์กันอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้คัดเลือกบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาเผยแพร่จำนวนทั้งสิ้น 10 บทความ บทความทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาและประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ท่าน (Double Blinded Review) ตามมาตรฐานของวารสารและเพื่อคุณภาพของบทความ โดยวารสารฯ ยังคงได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) ในรอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ทั้งนี้วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 10 นี้มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำคัญ คือเป็นการดำเนินการโดยกองบรรณาธิการวารสารชุดใหม่ ซึ่งจะสานต่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ทางวิชาการในรูปแบบการจัดทำวารสารวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ นักเรียนนายเรืออากาศ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดและความก้าวหน้าทางวิชาการเช่นเดิม และจะพยายามรักษาและพัฒนาคุณภาพอย่างมุ่งมั่นเช่นเดิม อย่างไรก็ตามกองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ที่ให้ความสนใจส่งบทความเข้ารับการพิจารณา และหวังว่าความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวจะช่วยให้การศึกษาและค้นคว้าวิจัยในทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการต่อไป อนึ่งในการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ปีที่ 11 เดือนธันวาคม 2566 จะมีการปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและรูปแบบของบทความให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจส่งบทความเพื่อขอพิจารณาตีพิมพ์ปรับรูปแบบของบทความตามรูปแบบใหม่ดังกล่าว ซึ่งกองบรรณาธิการ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนการเปิดรับบทความฉบับใหม่

นาวาอากาศเอกหญิง
                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมรัตน์ ยิ่งพิสุทธิ์)
                             บรรณาธิการ

Published: 2022-12-29

View All Issues

NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences has been published on a continuous basis since B.E.2555 (A.D.2012).  It has been certified by the Thai Journal Citation Index Centre (TCI 2) as being in the Second Group of Journals in Humanities and Social Sciences.

Purpose:

          To publish and disseminate academic articles in humanities and social sciences including those in the fields of social sciences, business , management , accounting, arts, humanities, education and other related fields for academics, researchers, instructors, students and the general public.  


Scopes:

1.  Scope of contents comprises the fields of Social Sciences, Business , Management , Accounting, Arts, Humanities, Education and Other related fields.

2.  Types of academic work comprise Research Article and Academic Article.

3.  Languages of academic work: Articles written in either Thai or English languages are accepted for publication.


Frequency of Publication: It is scheduled to be released each year in December. (ฺBoth the book and online)


Reviewing Policy: Any manuscript to be accepted for publication must have been reviewed and approved by at least two peer reviewers in that particular field or related fields. The Journal has a double-blind peer review policy which means that neither the peer reviewer nor the author knows the identity of each other.