Editorial Note

Main Article Content

Kannicha Prasertsree

Abstract

บทบรรณาธิการ วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) รอบที่ 4 พ.ศ.2563 - 2567 ให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 ซึ่งในการจัดพิมพ์ยังคงวัตถุประสงค์เดิมคือ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์ นักเรียนบายเรืออากาศ และนักศึกษาระดับปริญญาโท เอก และผู้สนใจทั่วไป และเป็นสื่อกลาง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดและความก้าวหน้าทางวิชาการ อีกทั้งยังตอบสนองต่อเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา และรองรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช รวมทั้งการขอเข้าดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ โดยบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา สถานการณ์แวดล้อมของประเทศไทยในปัจจุบัน ทำให้ภาครัฐ เอกชนและบุคคลทั่วไปต้องมี การปรับตัวอย่างมากจนถึงขั้นเกิดเป็นบรรทัดฐานใหม่ (New normal) ที่ท้าทายจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID -19 การดำเนินชีวิตที่ต้องเร่งปรับบทบาทของแต่ละภาคส่วนให้สามารถมีองค์ความรู้ที่เรียนรู้ ได้ตลอดชีวิตจึงมีความสำคัญยิ่ง การวิจัยจึงเป็นแหล่งรวมความรู้และนัวตกรรม ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่ผ่านการคัดกรอง มาแล้วและนำไปต่อยอดเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้อย่าง มีศักยภาพ ซึ่งในฉบับนี้ กองบรรณาธิการได้คัดสรร บทความวิชาการและผลงานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ ทั้งสิ้น 12 บทความ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะช่วยจุดประกายทางความคิดที่ส่งผลต่อการปรับบรรทัดฐานการดำเนินชีวิตในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและต้องตื่นตัวตลอดเวลา สุดท้ายนี้จึงขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและทีมบรรณาธิการทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเรืออากาศ เป็นอย่างสูง และเนื้อหาภายในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน หากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการยินดีน้อมรับข้อเสนอแนะด้วยความขอบคุณ นาวาอากาศเอกหญิง ศ.กัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี บรรณาธิการ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Prasertsree, K. (2020). Editorial Note. NKRAFA Journal of Humanities and Social Sciences, 8. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/KANNICHA/article/view/247194
Section
Editorial Note