แนะนำหนังสือ “จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า”

Authors

  • อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

Keywords:

-

Author Biography

อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

References

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพรรณ ณ บางช้าง). จักกวาฬทีปนี: ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔, ๔๔๔ หน้า.

Downloads

Published

14-03-2023

How to Cite

ชีรวณิชย์กุล อ. (2023). แนะนำหนังสือ “จักรวาฬทีปนี : ลักษณะเด่น ภูมิปัญญา และคุณค่า”. Journal of Thai Studies, 10(2), 185–189. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/TSDJ/article/view/263701