Contact

สถาบันไทยศึกษา อาคารประชาธิปก - รำไพพรรณี ชั้น 9 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุวัน กรุงเทพฯ 10330

Principal Contact

รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา
Editor
ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Support Contact

นางวาสนา ขัยชนะ