กองบรรณาธิการดำเนินการ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกตรศาสตร์

บรรณาธิการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล ชื่นค้า

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ:

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ศิราพร ณ ถลาง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล
ศาสตราจารย์กิตติคุณสุกัญญา สุจฉายา
ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง
ศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์
ศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.บูลย์จีรา ชิรเวทย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
รองศาสตราจารย์ ดร.สรบุศย์ รุ่งโรจน์สุวรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี มหณรงค์ชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชยา วัฒนวรกิจกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา
อาจารย์ ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ
อาจารย์ ดร.ศิริพร เลิศไพศาลวงศ์
Professor Adrian Vickers
Professor Michael Gardine
Professor Peter A. Jackson
Professor Sharmani Patricia Gabriel

บรรณาธิการจัดการ:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการจัดการ:
ผาณิตา ชัยดิเรก
สุภาภรณ์ ไชยภัฏ