ข้อแนะนำในการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ

1. การเตรียมต้นฉบับบทความ

          - ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อกำหนด และอ่านคำแนะนำในการส่งบทความได้ที่เว็บไซต์ https://so04.tci-thaijo.org/index.php/abc/about/submissions

          - บทความต้องมีความยาวไม่เกิน 20 หน้า กระดาษ A4 โดยตั้งหน้ากระดาษขอบด้านบน ด้านขวา และด้านล่าง 2.54 เซนติเมตร และด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร

          - สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตบทความได้ที่ https://bit.ly/3zYYMw7

          - ผู้ส่งบทความกรุณาส่งต้นฉบับบทความตามรูปแบบที่กำหนดไว้ใน ข้อแนะนำในการส่งบทความ

2. การส่งต้นฉบับบทความ

          - ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO เท่านั้น สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานระบบ ThaiJO ได้ที่ https://bit.ly/2PJDWNw

          - การส่งบทความต้องมีเอกสาร 2 ชิ้น ได้แก่ 1) ไฟล์ต้นฉบับบทความที่จัดหน้ากระดาษตามเทมเพลตที่วารสารกำหนด 2) ใบรับรองการตรวจภาษาในส่วนของชื่อเรื่องและบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3bUNsZJ

 

3. อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ

          หากบทความใดผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ผู้เขียนต้องชำระเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ ตามเงื่อนไข ดังนี้

          - บทความภาษาไทย บทความละ 4,000 บาท

          - บทความภาษาอังกฤษ บทความละ 6,000 บาท

หมายเหตุ:

- ในกรณีที่บทความนั้นไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนไม่สามารถขอคืนค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความได้
- อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2UPi8mt