จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์: ศึกษาเปรียบเทียบในด้านเนื้อหา

Main Article Content

นิพัทธ์ แย้มเดช

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเนื้อหาจารึกปราสาทตาพรหม และจารึกปราสาทพระขรรค์ ซึ่งเป็นจารึกหลักสำคัญในรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรกัมพูชา ผลการศึกษาพบว่า จารึกปราสาทตาพรหมและจารึกปราสาทพระขรรค์มีการสร้างเนื้อหาทั้งลักษณะร่วมที่เหมือนกันและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ลักษณะร่วมของเนื้อหาจารึกทั้งสองหลักมีรายละเอียดเหมือนกันในช่วงตอนต้น ตั้งแต่โศลกแรกถึงโศลกที่ 18 ซึ่งเป็นเนื้อหาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและเนื้อหาที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งบันทึกสายตระกูลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ส่วนเนื้อหาจารึกตั้งแต่โศลกที่ 19 เป็นต้นไป มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ยกเว้นสิ่งของที่อุทิศถวายแก่เทวรูปบางรายการปรากฏชื่อตรงกันแต่ต่างกันที่ปริมาณ และลำดับบทและเนื้อหาที่ปรากฏตรงกันในส่วนที่เป็นบทลงท้าย แสดงสารของกษัตริย์ ส่วนเนื้อหาที่มีความแตกต่างจะเห็นได้จากเนื้อหาในส่วนที่เป็นบทสดุดีวีรกรรมพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 การสร้างศาสนสถาน รายการสิ่งของบางส่วนที่ถวายภายในปราสาท การกล่าวถึงชื่อเฉพาะ และเนื้อหาในส่วนบทลงท้าย ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้แต่ง ผลการศึกษาโดยการเปรียบเทียบเนื้อหาจารึกทั้งสองหลัก ทำให้ยืนยันได้ว่าจารึกปราสาทตาพรหมมีอิทธิพลต่อจารึกปราสาทพระขรรค์ในฐานะที่เป็นต้นแบบเนื้อหาจารึกปราสาทพระขรรค์ ขณะเดียวกันจารึกปราสาทพระขรรค์มีการสร้างเนื้อหาที่แตกต่างจากจารึกปราสาทตาพรหมด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Non-research academic article