การศึกษาการแยกแยะเสียงสระㅐ[Ɛ] และㅔ[e] ในเจ้าของภาษาชาวเกาหลีด้วยโปรแกรม OpenSesame

Main Article Content

ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแยกแยะเสียงสระㅐ[Ɛ] และเสียงสระ ㅔ[e] ในเจ้าของภาษาชาวเกาหลี โดยใช้โปรแกรม OpenSesame ในการทดสอบและเพื่อให้ได้ข้อมูลลักษณะการแยกแยะเสียงที่มีความหลากหลาย ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างชาวเกาหลีเพศชายและเพศหญิง จำนวน 36 คน ที่มีความหลากหลายทางอายุและสาขาอาชีพ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเจ้าของภาษาชาวเกาหลีมีปัญหาในการแยกแยะเสียงสระㅐ[Ɛ] และเสียงสระㅔ[e] คือ ความถูกต้องในการแยกแยะเสียงสระㅐ[Ɛ] 53% และเสียงสระㅔ[e] 52% ซึ่งผลการวิจัยนี้จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลีต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research article