การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันในทัศนะของนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์

Main Article Content

วัชระ จิรฐิติกาลกิจ
ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนะเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ไทยและวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 1) การพัฒนาตัวแปรเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ใช้การวิจัยเชิงสำรวจกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ไทยจานวน 385 ราย โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณาและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ


ผลวิจัยพบว่าความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์มี 8 องค์ประกอบ รวม 55 ตัวแปร ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบด้านความเป็นวิชาชีพสื่อมวลชน 2) ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพ 3) ความรับผิดชอบด้านการเป็นสื่อเพื่อสาธารณะ 4) ความรับผิดชอบด้านการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นสาธารณะ 5) ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานตามพันธกิจสื่อมวลชน 6) ความรับผิดชอบด้านการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สาธารณะ 7) ความรับผิดชอบด้านการคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสังคม และ 8) ความรับผิดชอบด้านการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะโดยร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันได้ร้อยละ 63.6

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research article