การศึกษาวิเคราะห์การอ้างเหตุผลกรณีการสร้างความหมายเรื่องกำเนิดประชาธิปไตยไทย

Main Article Content

นฤพล สถาพร
ธีรัตม์ แสงแก้ว
ธเนศ ปานหัวไผ่

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวบทประวัติศาสตร์ว่าด้วยกำเนิดประชาธิปไตยในสังคมไทยที่เชื่อว่ามาจากการพระราชทานโดยกษัตริย์จนกลายเป็นความทรงจำของสังคมไทยที่ว่า “อำนาจอธิปไตยแต่เดิมเป็นของกษัตริย์ กษัตริย์ให้อำนาจอธิปไตยแก่ประชาชน เพราะฉะนั้น กษัตริย์เป็นนักประชาธิปไตย” โดยใช้วิธีวิทยาของการวิจัยแบบวิเคราะห์การอ้างเหตุผลทางปรัชญา ตรวจสอบว่าการอ้างเหตุผลดังกล่าวเป็นการอ้างเหตุผลที่ดีหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่า ตัวบทดังกล่าวเป็นการอ้างเหตุผลที่ไม่ดี ทั้งนี้เพราะข้ออ้างที่หนึ่งที่ว่า “อำนาจอธิปไตยแต่เดิมเป็นของกษัตริย์” และข้ออ้างที่สอง “กษัตริย์ให้อำนาจอธิปไตยแก่ประชาชน” ไม่สามารถพิสูจน์ว่าจริง การศึกษาพบว่าข้ออ้างใดๆ ของนักคิดสำนักจารีตประเพณีที่ว่า พระมหากษัตริย์ไทยทรงขึ้นครองราชย์โดยได้อำนาจจากประชาชนหรือข้ออ้างที่ว่าได้รับราชสมบัติสืบสันตติวงศ์ก็ไม่อาจยืนยันได้ว่าจริงด้วยหลักฐานหรือในทางหลักการ ทั้งข้ออ้างเหล่านี้เองกลับจะชี้ว่า กษัตริย์ไม่ใช่เจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่เดิม จึงมีข้อสรุปของการวิจัยที่ว่า เป็นการอ้างเหตุผลที่ไม่ดี เพราะข้ออ้างที่ใช้ขัดแย้งกันเอง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์