การศึกษาวิเคราะห์คำไทยที่มักเขียนผิด

Main Article Content

พลวัฒน์ ไหลมนู
วิโรจน์ อรุณมานะกุล

Abstract

การสะกดคำผิดอาจทำให้เกิดคำผิดที่ไม่เป็นคำหรือเป็นคำที่ไม่ต้องการสื่อ ซึ่งการสะกดผิดแบบไม่เป็นคำสามารถตรวจแก้ได้ง่ายกว่าด้วยวิธีการเทียบจากรายการคำ เนื่องจากจะไม่พบในพจนานุกรม แต่การตรวจจับคำสะกดผิดที่เป็นคำจริงเป็นงานที่ยากกว่าเพราะไม่สามารถตรวจแก้ด้วยการเทียบจากรายการคำได้โดยตรง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดในภาษาไทยที่สะกดผิดแบบเป็นคำจริง ซึ่งได้มาจากการรวบรวมคำจากหนังสือคำไทยที่มักเขียนผิดแล้วคัดเลือกเฉพาะคำสะกดผิดที่เป็นคำจริง ได้จำนวน 1,674 คำ จากนั้นจึงศึกษาวิเคราะห์คำที่มักเขียนผิดที่รวบรวมไว้ว่ามีรูปแบบหรือลักษณะของการสะกดผิดเป็นอย่างไร โดยการเปรียบเทียบลักษณะของคำที่สะกดผิดนั้นว่าเปลี่ยนแปลงไปจากรูปการสะกดที่ถูกต้องอย่างไรบ้าง ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ระบุว่าคำที่มักเขียนผิดและเป็นการสะกดผิดแบบเป็นคำจริงที่นำมาศึกษาในครั้งนี้สามารถจำแนกได้ตามลักษณะของความแตกต่างระหว่างคำที่สะกดผิดกับคำที่สะกดถูกต้องได้เป็น 10 ลักษณะ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์