แหวกวังสำริด: ทำไมผู้หญิงขมรถิ่นไทยถึงเลือกมีสามีฝรั่ง?

Main Article Content

ดิเรก หงษ์ทอง

Abstract

งานวิจัยนี้ต้องการตอบคำถามวิจัย 2 ข้อ ข้อแรก ผู้หญิงเขมรถิ่นไทยกลุ่มใดที่เลือกมีสามีชาวตะวันตก ข้อต่อมา เพราะเหตุใดผู้หญิงกลุ่มนี้จึงเลือกมีสามีชาวตะวันตก โดยใช้เพลงร่วมสมัยของผู้พูดภาษาเขมรถิ่นไทยในอีสานตอนใต้เป็นข้อมูลในการศึกษา ผลการศึษาพบว่าผู้หญิงเขมรถิ่นไทยเลือกมีสมีชาวตะวันตกให้แก่ผู้หญิงที่ต้องการเลื่อนสถานะทางสังคม ผู้หญิงที่มีครอบครัวมีหนี้สิ้น ผู้หญิงหม้าย และผู้หญิงที่มีชีวิตครอบครัวล้มเหล เหตุผลที่คนเหล้านี้เลือกมีสามีชาวตะวันตกได้แก่ความต้องการหลุดพ้นจากความยากลำบากในชีวิต ความต้องารมีชีวิตใหม่ที่สุขสบาย และความต้องการยอมรับจากสังคม นอกจากนี้ผลการวิจัยยังเผยว่าการเลือมีสามีชาวตะวันตกเป็นการผลิตซ้ำมโนทัศน์เดิมบางประการของสังคมเขมรถิ่นไทยบนแนวทางใหม่ ในขณะเดียวกันยังเป็นการปฏิเสธวิถีชีปฏิบัติเดิมบางประการของสังคมเขมรถิ่นทยและปฏิสธวาทกรรมกระแสหลักบางวาทกรรมของสังคมไทยร่วมสมัยที่ไม่เป็นธรรมต่อพวกเธอ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์
Author Biography

ดิเรก หงษ์ทอง

นิสิตหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย