การสังเคราะห์งานวิจัยศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน

Main Article Content

พุทธชาติ ศิริบุตร

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลประชากร ได้แก่ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลและการจัดกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินการโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในช่วง พ.ศ. 2551-2556 จำนวน 7 เรื่อง

ผลการสังเคราะห์งานวิจัย พบว่าศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนมีผลกระทบในการลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล มีการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจ และการบริหารงบประมาณเอง สภาพของศูนย์ ส่วนใหญ่ตั้งในสถานที่ราชการในชุมชน บริการที่สำคัญ ได้แก่ บริการอินเตอร์เน็ต และการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน บุคลากรของศูนย์ฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการศูนย์ฯ ผู้บริหารศูนย์ฯ และผู้ดูแลศูนย์ฯ ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ คือ บุคลากร และงบประมาณ มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีการส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม การสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาบุคลากรและการให้การศึกษาผู้ใช้ให้รู้เท่าทันดิจิทัล

A Synthesis of Thai Community Telecentre Research

Buddhachart Siribut

This research aims to synthesize research papers related to Thai Community Telecentres funded by the Ministry of Information and Communication Technology and National Research Council of Thailand. Content analysis was conducted, using data collection form. Population was seven research papers related to the evaluation and activities of Thai Community Telecentres which are conducted in 2008-2013.
The synthesis of the research showed that the Thai Community Telecentre (TCT) had impact on bridging the digital divide. The management of the TCT centers focused on participation, decentralization, and selfbudget management. The majority of the TCT centers were situated in
government building and in the community; important services were internet services and ICT training. The majority of users were children and youth. ICT staff was comprised of TCT committees, TCT directors, and TCT operators. Important problems were related to staffs and budget. Recommendations were for the Ministry of Information and Communication Technology in the management of TCT centers by promoting participatory management; creating network and partnershib; personnel development, and educating digital and information literate users.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research article
Author Biography

พุทธชาติ ศิริบุตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร