วรรณกรรมไทยร่วมสมัยในปริทัศน์ของนักวิจัยต่างสาขา

Main Article Content

นัทธนัย ประสานนาม

Abstract

บทความนี้มุ่งสำรวจงานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัยที่ศึกษาโดยนักวิจัยต่างสาขาเพื่อชี้ให้เห็นความสำคัญของงานวิจัยกลุ่มนี้ในฐานะฐานสำหรับสร้างและสานต่อองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมไทยร่วมสมัย ผลการศึกษาพบว่า วรรณกรรมไทยร่วมสมัยเป็นกลุ่มข้อมูลของการวิจัยหลากหลายสาขามีภาษาและวรรณกรรมต่างประเทศ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และศึกษาศาสตร์เป็นอาทิ คุณูปการที่นักวิจัยในสาขาจะได้รับการศึกษางานวิจัยกลุ่มนี้คือ การขยายขอบเขตการเลือกใช้ตัวบทเป็นข้อมูล การใช้กรอบทฤษฏีใหม่ๆ ในการตีความตัวบท และการค้นพบข้อมูลใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวรรณกรรมไทยร่วมสมัย การศึกษาวิจัยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยอย่างรอบด้านจึงควรอาศัยองค์ความรู้ของนักวิจัยต่างสาขาด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความปริทัศน์
Author Biography

นัทธนัย ประสานนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์