การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับคนที่พบในสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย

Main Article Content

ชนิกานต์ วงศ์ปิยะ

Abstract

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการใช้อุปลักษณ์ที่เกี่ยวกับคนที่พบในสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย และ 2) เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบมโนทัศน์ที่เกี่ยวกับคนที่พบในสำนวนฝรั่งเศสแฃะสำนวนไทย ในการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทยที่มีความหมายเกี่ยวกับคน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานของ เลคอฟฟ์ และจอห์สันในการวิเคราะห์

ผลการศึกษาประเภทอุปลักษณ์ไม่พบความแตกต่างของการจัดประเภทอุปลักษณ์ในสำนวนฝรั่งเศสและสำนวนไทย โดยแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) อุปลักษณ์สิ่งมีชีวิต และ 2) อุปลักษณ์สิ่งไม่มีชีวิต

ผลการศึกษาประเภทมโนทัศน์สรุปได้ว่า ผู้ใช้ภาษาของคนในสังคมฝรั่งเศสและสำนวนไทยมองคนในสังคม ดังนี้ 1) คนเป็นสิ่งมีชีวิต และ 2) คนเป็นสิ่งไม่มีชีวิต โดยสะท้อนให้เห็นจากรูปภาษาที่นำมาใช้เป็นอุปลักษณ์ และทำให้เห็นว่าสังคมฝรั่งเศสและสังคมไทยมองโลกคล้ายคลึงกันแต่เนื่องด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ทำให้รูปภาษาที่นำมาใช้เปรียบเทียบมีความแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิทยานิพนธ์
Author Biography

ชนิกานต์ วงศ์ปิยะ

นิสิตปริญญามหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์การศึกษา คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ