กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

พระราชปฏิภาณโกศล, ผศ.ดร.
พระศากยวงศ์วิสุทธิ์, ดร.
พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร.
พระมหาฉัตรชัย  สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.
พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.

บรรณาธิการ

พระมหาบุญนา  ฐานวีโร, ผศ.ดร. -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

พระราชรัตนมงคล, ผศ.ดร. -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

พระสุขุม  สุขวฑฺฒโก, ผศ. -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระมหาพิเชษฐ์  อตฺตานุรกฺขี -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระสุวรรณ   สุวณฺณปุญฺโญ -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระบุญฤทธิ์  อภิปุญโญ -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.ดำรงค์  เบญจคีรี -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ดร.ประเวท  วะทาแก้ว -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ดร.กฤตสุชิน  พลเสน -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พระมหาพรชัย   สิริวโร, ดร. -  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร. โกวิทย์   พิมพ์พวง -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.รัตนะ   ปัญญาภา -  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผศ.ดร.พุทธรักษ์  ปราบนอก -  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ประสานงาน

พระจักร์ภัทร์   จกฺกภทฺโท -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นายมงคล   สารินทร์ -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
นางสาวอรณิชชา  พึ่งสติ -  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย