เกี่ยวกับวารสาร

วารสารศึกษาศาสตร์ มมร

ISSN : 2408-199X

กำหนดออก : 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์ : วารสารฯ มีนโยบายรับตีพิมพ์บทความคุณภาพสูงในด้านการศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารณ์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนทัศนะและข้อคิดเห็นทางด้านการศึกษา

กระบวนการพิจารณาบทความ : บทความทุบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

ภาษาที่รับตีพิมพ์ : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

เจ้าของวารสาร : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2023): กรกฎาคม - ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-30

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

บทวิจารณ์หนังสือ

ดูทุกฉบับ