Current Issue

Vol. 9 No. 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564
					View Vol. 9 No. 1 (2021): มกราคม - มิถุนายน 2564

วารสารศึกษาศาสตร์ มมร  ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564) ได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานวิชาการด้านการศึกษาและสหวิทยาด้านการศึกษาของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนในทั่วไป และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการของนักวิจัยและวิชาการด้านการศึกษาและสหวิทยาการด้านการศึกษาพร้อมยังนำเสนอองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์ตามวิถีของการศึกษาเชิงพุทธศาสนา และสหวิทยาการด้านการศึกษา โดยบทความทุกเรื่องได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา โดยบทความวิชาการ บทความวิจัยประจำฉบับนี้ ที่งานเขียนมีความน่าสนใจประกอบไปด้วยชื่อบทความวิจัยและบทความวิชาการ

Published: 2021-06-29

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

View All Issues