ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู

ผู้แต่ง

  • พระมหานรินทร์ ประสมพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ศิลปะการใช้ภาษาไทย, การประยุกต์ใช้, วิชาชีพครู

บทคัดย่อ

ในการศึกษาศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่เส้นทางที่มีความเป็นมืออาชีพทาง วิชาชีพครู  โดยระบบการศึกษาที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็น  ศิลปะการพูด  ศิลปะการอ่าน ศิลปะการฟังและศิลปะการเขียน  รวมถึงการเรียนรู้ศิลปะการใช้ชีวิตประจำวันในการแก้ไขปัญหา โดยมีเหตุและผล   ในการตัดสินใจ  ในการจัดทำการศึกษาการใช้ภาษาไทยเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับการเป็นครูที่ดี  ในการที่จะเป็นครูผู้ให้ความรู้กับผู้อื่นได้นั้นผู้ศึกษาค้นคว้าก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้ศึกษาหลักการต่าง ๆ เพื่อที่จะสามารถอธิบายหลักการ    ต่าง ๆ  ได้อย่างชัดเจน มีความสมบูรณ์ ครบทุกรูปแบบของการศึกษา  ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อให้พร้อมสู่การเป็นครูที่มีความเป็นมืออาชีพ ในการนำมาพัฒนาความรู้  ความสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกสถานการณ์  โดยหลักความเป็นครูมืออาชีพที่ดีนั้น  ไม่ใช่แค่การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้อย่างเดียว  แต่ความเป็นครูมืออาชีพนั้นต้องเรียนรู้  การมีจรรยาบรรณของครู  การมีจริยธรรมความเป็นครู  เพื่อนำมาประกอบในการศึกษา ให้มีระบบ  ระเบียบแบบแผนและเพื่อการเป็นครูมืออาชีพที่ดีให้กับผู้เรียน  ผู้ศึกษา  อนึ่ง ครูที่ดีนั้นต้องเป็นครูที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียน  สังคมให้กับประเทศชาติต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัญภร เอี่ยมพญา. (2561). การพัฒนาวิชาชีพครู. นนทบุรี: 21 เซ็นจูรี่ จำกัด.

กลุ่มวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (2549). ศิลปะการใช้ภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์พัฒนาการศึกษา.

กองเทพ เคลือบพณิชกุล. (2542). การใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

กอบกาญจน์ วงศ์วิสิทธิ์. (2555). ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

คณะกรรมการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ศูนย์วิชาการบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. (2556). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 9). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จิตต์นิภา ศรีไสย์. (2561). หลักภาษาและการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ.

ชาญชัย อาจินสมาจาร. (2545). สุดยอดเทคนิคสู่ครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์.

ดวงใจ ไทยอุบุญ. (2550). ทักษะการเขียนภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นพดล จันทร์เพ็ญ. (2553). หลักการใช้ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: เจเนซิส มีเดียคอม.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ. (2540). ภาษาไทย1 (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไพฑูรย์ สินลารัตน์และคณะ. (2560). ความเป็นครูและการพัฒนาครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ยนต์ ชุ่มจิต. (2546). การศึกษาและความเป็นครูไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.

สุธาสินี ปิยพสุนทรา. (2561). ความรู้พื้นฐานทางภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ศึกษาศาสตร์ มมร

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-20