พุทธบูรณาการเพื่อส่งเสริมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน ในธุรกิจหน้าร้านขายปลีกขนาดเล็ก

ผู้แต่ง

  • สุจิตตรา สวาทยานนท์ บริษัท ฟิลเตอร์มาร์ท จำกัด

คำสำคัญ:

บูรณาการ, การปฏิบัติงาน, ประสิทธิผล

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันมีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสภาพเศรษฐกิจ สังคม ด้านการเมือง และเทคโนโลยี แบบพลิกผัน ทำให้องค์กรธุรกิจในหน้าร้านขายปลีกขนาดเล็ก ต้องการที่จะปรับตัว ปรับองค์กร เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน มีการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิผลสูงสุด รวมถึงการสร้างความแตกต่างให้เป็นที่จดจำของหน้าร้าน หรือสินค้า ในกรณีที่มีคู่แข่งจำนวนมากและอีกทั้งให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ เพื่อให้องค์กรธุรกิจหน้าร้านขายปลีกขนาดเล็กบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้นำหลักพละ 4 ซึ่งเป็นธรรม 4 ประการที่เป็นกำลังในการบูรณาการให้ประสบความสำเร็จ ด้วยความปลอดภัยและมั่นใจ

References

ฐายิกา กสิวิทย์อำนวย. (2561). การบริหารธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น บริษัทจำกัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2559). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม.กรุงเทพฯ: มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต).

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2539). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

สมคิด บางโม. (2551). จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: พัฒนวิทย์การพิมพ์.

ชมภูนุช แตงอ่อน. (2562). ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่. สืบค้น 10 เมษายน 2565, จาก https://www.gsbresearch.or.th/wpcontent/uploads/2020/03/IN_trade_9_62_detail.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-02

How to Cite