วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ เลขมาตรฐานสากล ISSN: 2985-1378 (Print) ISSN 2774-0846 (Online) เป็นวารสารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และสหวิทยาการอื่นๆที่นำเสนอองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ

2023-12-28

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป 
ทางวารสารใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการ Peer Review จำนวน 3 ท่าน 
จึงมีการปรับค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ดังนี้ 
บทความวิชาการ 3000 บาท 
บทความวิจัย 4000 บาท 
พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.
บรรณาธิการวารสาร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (2567): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2567

  วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ เลขมาตรฐานสากล ISSN: 2985-1378 (Print) ISSN 2774-0846  (Online) นี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

          คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                        ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

                                  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.

                    บรรณาธิการวารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2024-02-02

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการอธิกรณ์ของคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระเมธีวราภรณ์ (เชิดชัย กตปุญฺโญ), พระราชวัชรสารบัณฑิต (ประสาร จนฺทสาโร), พระครูสุธีกิตติบัณฑิต (กฤษฎา กิตฺติโสภโณ)

1-13

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารงานของ การประปานครหลวง

อดิศักดิ์ ปิยะสุวรรณ, บุญทัน ดอกไธสง, ธัชชนันท์ อิศรเดช

41-54

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกของผู้สูงอายุในภาคเหนือของประเทศไทย

สุรินทร์ นิยมางกูร, พระสมนึก กลับน้อม, กรกต ชาบัณฑิต

55-66

กระบวนการการจัดการขยะมูลฝอยของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระสมพล คล้ายสุบรรณ, ประเสริฐ ธิลาว, พระครูสุธีกิตติบัณฑิต (กฤษฎา กิตฺติโสภโณ)

67-79

การประยุกต์หลักพุทธธรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนากีฬาอาชีพ ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ณัฐพร มูลมาตย์, บุญทัน ดอกไธสง, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

178-193

รูปแบบการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เหมาะสมของวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระครูสังฆรักษ์มานพ อคฺคมาณโว, พระครูสุธีกิตติบัณฑิต (กฤษฎา กิตฺติโสภโณ), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท

207-221

ผลลัพธ์และความคาดหวังที่เกิดขึ้นจากเครือข่ายทางสังคม ของคณะสงฆ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

พระครูธรรมธรสฐาพร ปภสฺสโร, พระสิทธินิติธาดา (ชลัช โชติทตฺโต), เชน นคร

237-250

สำรวจและรวบรวมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปกครองคณะสงฆ์ในปัจจุบัน

พระครูวินัยธรเอก ชินวํโส, พระสิทธินิติธาดา (ชลัช โชติทตฺโต), พระมหาภราดร ภูริสฺสโร

251-259

สภาพปัญหาในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงฺกโร), พระสิทธินิติธาดา (ชลัช โชติทตฺโต), อดุลย์ คนแรง

260-269

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม

กนกกุล เพชรอุทัย, วันชัย ธรรมสัจการ, เกษตรชัย และหีม, ปัญญา เทพสิงห์

284-298

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล