วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ เลขมาตรฐานสากล ISSN 2773-9910 (Print) ISSN 2774-0846 (Online) เป็นวารสารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ และสหวิทยาการอื่นๆที่นำเสนอองค์ความรู้เชิงนวัตกรรม เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2566): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2566

        วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ เลขมาตรฐานสากล ISSN 2773-9910 (Print) ISSN 2774-0846 (Online) นี้เป็นปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

          คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                        ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

                                  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.

                    บรรณาธิการวารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2023-02-06

การส่งเสริมจริยธรรมเชิงพุทธของผู้ประนีประนอมศาลอาญา

รวิภัทร ประภานัน, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, สุรพล สุยะพรหม

R11-R22

พุทธบูรณาการส่งเสริมประสิทธิผลการจัดการขยะ ของเทศบาลนครลำปาง

เกศี จันทราประภาวัฒน์, สุรพล สุยะพรหม, เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง

R59-R73

ผู้นำในธรรม

จิรัตติกาล สุขสิงห์

A1-A10

ดูทุกฉบับ

อยู่ในฐานข้อมูล