วารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์ เลขมาตรฐานสากล ISSN 2773-9910 (Print) ISSN 2774-0846 (Online) นี้เป็นปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 คณะกองบรรณาธิการได้พิจารณาบทความโดยเสนอบทความต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง (Peer Review) พิจารณาตรวจแก้ไขเพื่อความสมบูรณ์ของบทความก่อนการลงตีพิมพ์โดยคัดเลือกและกลั่นกรองบทความให้เกิดความสมบูรณ์และมีคุณภาพมากที่สุด  ควรค่าแก่การตีพิมพ์เผยแพร่ อีกทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางวิชาการและเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

          คณะกองบรรณาธิการขอบพระคุณคณะกรรมการกลั่นกรองบทความทุกท่านที่ได้ใช้ความเพียรพยายามชี้แนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขงานของแต่ละท่านให้ออกมาได้อย่างถูกต้อง น่าอ่านเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และท้ายสุดขอขอบคุณเจ้าของผลงานทางวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ทำให้มีวารสารฉบับนี้มีคุณค่าทางวิชาการที่นำไปสู่การปฏิบัติและเผยแพร่ในวงกว้างและโปรดติดตามฉบับต่อไป

                                        ด้วยความปรารถนาดียิ่ง

                                  พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.

                    บรรณาธิการวารสารสหวิทยาการนวัตกรรมปริทรรศน์

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-02

ประสิทธิภาพการให้บริการจัดการขยะของเทศบาลเมืองท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

พระใบฎีกาสุทธิพันธ์ จารุวณฺโณ, ธิติวุฒิ หมั่นมี, อนุวัต กระสังข์

44-55

การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อพัฒนาชุมชน ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พระมหาเหมชูวงค์ เหมวํโส, ธิติวุฒิ หมั่นมี, พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

56-67

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พระมหาสุรศักดิ์ รุจิธมฺโม, ธิติวุฒิ หมั่นมี, พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์

91-102

นักการเมืองท้องถิ่นในระบบราชการ

พระมหานิรุต ญาณวุฑฺโฒ, พระมหาอภิวัชร์ อภิวชฺชโร

177-194

การพัฒนาพื้นที่แก้มลิง

มลธิดา อุบลรัตน์

255-265