วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีภาคใต้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของคณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิชาการและผู้สนใจ โดยวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ ๑ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นวารสารที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ด้านสังคมศาสตร์ ธุรกิจ การจัดการ การบัญชี วิชาชีพสาธารณสุข จิตวิทยา และ สหวิทยาการ

ในการนี้ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่กองบรรณาธิการวารสาร โทร. ๐๗๕-๗๗๐-๑๓๖-๗ ต่อ ๑๔๑ อีเมล์ journal.sct@gmail.com

** หมายเหตุ** ส่งบทความออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ ของ ThaiJo

We would like to invite scholars and researchers to publish their articles with Journal of Southern Technology owned by Southern College of Technology. The journal aims to serve as a medium for dissemination of scholarly articles and research findings in the field of Humanities and Social Sciences, Sciences and Technology by scholars, specialists, professionals and researchers. It is included in category 1 of Thai Journal Citation Index (TCI) database.

             We would appreciate if you could share this information with your colleagues and friends. For more information, please follow the link below:
https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ or contact us at: Tel: +66-75-770136-7 ext. 141
e-mail:  journal.sct@gmail.com

Click here to submit your manuscript: https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/ (ThaiJo)