บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Nitsri Sangduen

Abstract

           วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ดำเนินการตีพิมพ์บทความวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ และเผยแพร่ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดองค์ความรู้ หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งวารสารปีที่ 11 ฉบับที่ 2 นี้ ได้รวบรวมบทความจากหลากหลายสาขาวิชาทั้งหมด 24 บทความ ในมิติด้านการท่องเที่ยว บัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด รัฐศาสตร์ การศึกษา สารสนเทศ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจ มีคุณค่าทางวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งวารสารฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย คือ ผู้นิพนธ์ บรรณาธิการและกองบรรณาธิการ คณะทำงานวารสาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่กรุณาสละเวลาพิจารณาปรับแก้ไขบทความให้มีความสมบูรณ์ และผู้อ่านทุกท่านที่ร่วมกันสร้างสรรค์บทความที่มีคุณภาพในวารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้


          สุดท้ายนี้กองบรรณาธิการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจติดตามวารสารมาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ใช้บริการและสมาชิกทุกท่าน ในการนำไปใช้และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงผ่านช่องทางต่าง ๆ ต่อไป สามารถติดตามและส่งนิพนธ์ต้นฉบับได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct


 


                                                                                                                                                      

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Sangduen, N. (2018). บทบรรณาธิการ. JOURNAL OF SOUTHERN TECHNOLOGY, 11(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/journal_sct/article/view/153660
Section
Editorial