The Government Procurement Operations with an Electronic Government Procurement (e – GP) of the Local Administrative Organizations in Muang District, Ang Thong Province

The Government Procurement Operations with an Electronic Government Procurement (e – GP) of the Local Administrative Organizations in Muang District, Ang Thong Province

Authors

  • อิทธิภาส ทองย้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Keywords:

Government Procurement, Operations, Local Administrative Organizations

Abstract

The purposes of this research are to study the government procurement operations using an electronic government procurement (e-GP) of the local administrative organizations in Muang District, Ang Thong Province, and to compare the organizations’ government procurement operations using the e-GP. The three hundred and ten business owners who traded with the local government organizations answered a questionnaire which had the reliability at 0.82. The data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA with F-test. When there was a statistical significance, a paired comparison by Scheffe was used to analyze such a significance of the data. The findings showed that the organizations’ government procurement operations using the e -GP, in overall, was at the high level. When considering on each aspect, the controlling aspect gained the highest mean, following by the organization management, planning and motivation, respectively. For the comparison of the organizations’ government procurement operations using the e -GP, it found that there were no significant differences on the operations regardless of the genders, ages and educational levels.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมบัญชีกลาง. (2553). ข้อมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement: e-GP). สืบค้น มกราคม 17, 2563, จาก http://www.gprocurement.go.th.

กฤช จรินโท, และลัดดาวัลย์ ฤทธิ์สมบูรณ์. (2563, สิงหาคม). การบริหารจัดการองค์กรและแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 3(2), 1-15.

กาสัก เต๊ะขันหมาก. (2553). หลักการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน์.

กิรณา แก้วสุ่น, และไกรชิต สุตะเมือง, (2559, พฤศจิกายน). อิทธิพลของการจัดการความสัมพันธ์กับผู้จัดหาวัตถุดิบที่มีต่อผลการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดหาผักและผลไม้สดในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศไทย. RMUTT Global Business and Economics Review, 11(2), 11-22.

นันทิดา เอี่ยมอิ่ม, และจารุณี มีสมบัติ. (2561). สภาพปัญหาและแนวทางการควบคุมภายในด้านการรับและจ่าย ตามแนวคิดระบบ COSO คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561, 108-122.

ปารณีย์ เชียงกา. (2556). การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใช้งานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. (2560). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก, 6 เมษายน 2560, หน้า 78.

สุพัตรา ดำรงรัตน์. (2558). การศึกษาระบบการจัดการและรูปแบบการปฏิบัติงานในองค์กรที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน (ย่านสีลม). การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

สมคิด บางโม. (2558). องค์การและการจัดการ (พิมพ์ครั้งที่ 7). กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์.

สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. (2560). ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐและวิธีปฏิบัติทางอิเล็กทรอนิกส์. กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

อรวรรณ ศิวปฐมชัย. (2549). ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัดกระทรวงการคลังที่มีต่อการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์. การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

อัจจิมา ฉัตรแก้ว. (2555). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Published

2021-04-29

How to Cite

ทองย้อย อ. (2021). The Government Procurement Operations with an Electronic Government Procurement (e – GP) of the Local Administrative Organizations in Muang District, Ang Thong Province: The Government Procurement Operations with an Electronic Government Procurement (e – GP) of the Local Administrative Organizations in Muang District, Ang Thong Province. LAWARATH SOCIAL E – JOURNAL, 3(1), 39–54. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/lawarathjo/article/view/250668