Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์) : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงแบบองค์รวมในสาขา ดังนี้

- การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการศึกษา

- วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

- การทหารและการป้องกันประเทศ

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ) :

- บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ (Peer Reviewer) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวนอย่างน้อย 2 ท่าน/ 1 บทความ โดยผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double-Blind Peer Reviewer)

- บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่นใด

- บทความ ข้อเขียน ภาพประกอบ และตารางประกอบ ที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นความคิดเห็นและความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงอย่างเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศแต่อย่างใด

- กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและตัดสินการตีพิมพ์บทความในวารสาร

Types of articles (ประเภทของบทความ) : บทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการ

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์) : ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก) : จัดทำวารสาร เป็น 2 ฉบับ คือ           

    ฉบับที่ 1 : ม.ค.-มิ.ย.

    ฉบับที่ 2 : ก.ค.-ธ.ค.

Publisher (เจ้าของวารสาร) : สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

Journal History 

            วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เริ่มตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เป็นราย 4 เดือน ตามปีงบประมาณ
เริ่มตั้งแต่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 ต่อมาในปี พ.ศ.2558 วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ได้รับการรับรองคุณภาพวารสารตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
(Thai Journal Citation Index Centre) ว่าเป็นวารสารในฐานข้อมูลของศุนย์ TCI  กลุ่มที่ 2 และปรับเป็นกลุ่มที่ 1 ในปี พ.ศ.2559  ทั้งนี้ตั้งแต่ปีที่ 7 เป็นต้นมา มีการเปลี่ยนห้วงเวลาการตีพิมพ์วารสารเป็นตามปีปฏิทิน คือ มกราคม - เมษายน  พฤษภาคม - สิงหาคม  กันยายน - ธันวาคม ทั้งนี้ ปี พ.ศ.2565 ได้เปลี่ยนแปลงกำหนดการเผยแพร่เป็นราย 6 เดือน (ม.ค.-มิ.ย. , ก.ค.-ธ.ค.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงแบบองค์รวมในสาขา
1) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการศึกษา 2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 3) การทหาร และการป้องกันประเทศ โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ
                            วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)
โดยมีผู้อำนวยการสำนักการศึกษาทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นบรรณาธิการ