รายชื่อผู้จัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                                          คณะที่ปรึกษา
พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลโท วิชัย ชูเชิด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลโท ไพศาล งามวงษ์วาน สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลโท วิโรจน์ เกิดแสง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลตรี ธาวิน อัครเมธายุทธ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลตรี กิตติ คงสมบัติ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลตรี ชำนาญ ช้างสาต สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลตรี รวิศ รัชตะวรรณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                                           บรรณาธิการ
พลตรี ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                                       ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันเอก นิรุจ ดวงปัญญา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาเอกหญิง อรุณรัศมิ์ เครือครุฑ  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                                        กองบรรณาธิการ
พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกล้า
พลเอก ดร.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์   ข้าราชการบำนาญ
พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์   ข้าราชการบำนาญ
พลโท ดร.กฤษฎา  สุทธานินทร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พลอากาศตรีหญิง ดร.ศิริภร. หิตะศิริ   วุฒิสภา
พลตรี ดร.อนุชาติ บุนนาค  สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ.(องค์การอิสระ)
พลตรี ดร. ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล   สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นาวาอากาศเอกหญิง คนึงนิจ อนุโรจน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์   มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ นฤมิตร สอดศุข  มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ชินนาค  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น  มหาวิทยาลันศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน  มหาวิทยาลัยรังสิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์  สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.สมบูรณ์ ศุขสารท มหาวิทยาลัยรังสิต
ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ  ขุมทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
นาวาอากาศเอก ดร.ปัญญา ศรีสิงห์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันเอก ดร.สุทัศน์  คร่ำในเมือง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาเอกหญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                                           ฝ่ายวิชาการ
นาวาอากาศเอก ดร.อาทิตย์  เจนจบสกลกิจ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาเอกหญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาอากาศเอกหญิง ศันสนีย์ นิโรจน์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันเอก กนก เนตรแพ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันเอกหญิง ดร.นภวรรณ พนาสถิตย์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันเอก สุภการ จันทร์พุฒ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาโทหญิง ยลรัตน์ คุ้มเปลี่ยน  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันโทหญิง สมใจ เถื่อนคนรัก  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันโทหญิง พจนา เปลี่ยนเกิด  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาตรีหญิง ธีรารัตน์ สุระเทพ  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                                           ฝ่ายจัดการ
นาวาเอก นพดล ออมแก้ว สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันโทหญิง ภโวทัย พวงเพ็ชร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ร้อยโทหญิง พรศิริ  กีระสี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
เรืออากาศตรีหญิง มัญชรี แก้วสิทธิกุล สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันจ่าเอกหญิง ปูชิตา ต๊ะดี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
จ่าโทหญิง ชริญา รื่นอารมณ์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ