รายชื่อผู้จัดทำวารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                                                               คณะที่ปรึกษา
พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล พลตรี กิตติ คงสมบัติ
พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง พลตรี วิโรจน์ เกิดแสง
พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร
พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม พลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล
พลเรือโท ไกรศรี เกษร พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์
พลตรี ธาวิน อัครเมธายุทธ  
                                                                                บรรณาธิการ
พลตรี ไพศาล  งามวงษ์วาน
                                                                              ผู้ช่วยบรรณาธิการ
พันเอก อาชวกุล กาญจนาคม นาวาเอกหญิง อรุณรัศมิ์ เครือครุฑ 
                                                                              กองบรรณาธิการ
พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ สถาบันพระปกเกล้า
พลเอก ดร.ไชยอนันต์ จันทคณานุรักษ์   ข้าราชการบำนาญ
พลโท ดร.ชัยฤกษ์ แก้วพรหมมาลย์   ข้าราชการบำนาญ
พลอากาศตรีหญิง ดร.ศิริภร หิตะศิริ   วุฒิสภา
พลตรี ดร.อนุชาติ บุนนาค  สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ.(องค์การอิสระ)
พลตรี ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล   สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
นาวาอากาศเอกหญิง ดร.คนึงนิจ อนุโรจน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์   มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ นฤมิตร สอดศุข  มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ชินนาค  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น  มหาวิทยาลันศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชฏฐเนติ  ศรีสอ้าน  มหาวิทยาลัยรังสิต  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์  สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี ธรรมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.สมบูรณ์ ศุขสาตร มหาวิทยาลัยรังสิต
นาวาอากาศเอก ดร.ชำนาญ  ขุมทรัพย์ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พันเอก ดร.อรรคเดช  ประทีปอุษานนท์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาอากาศเอก ดร.ปัญญา ศรีสิงห์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
นาวาเอกหญิง สิริรัตน์ เนียมอินทร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
พันเอก ดร.สุทัศน์  คร่ำในเมือง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
                                                                                ฝ่ายวิชาการ
นาวาอากาศเอก อาทิตย์  เจนจบสกลกิจ พันโทหญิง พจนา เปลี่ยนเกิด
พันเอก ชวลิต  ประดิษฐ์นวกุล พันโทหญิง วาทิณี  ติงสมบัติยุทธ์
นาวาอากาศโท สุรชัย พุทธิฤทธิ์ นาวาอากาศตรี ประสงค์ชัย  สิงหวิบูลย์
พันโทหญิง อลิสา  รัตนเสนีย์ เรืออากาศโทหญิง  ปวิตรา  วงศ์ปราชญ์
นาวาโทหญิง ยลรัตน์  คุ้มเปลี่ยน  
                                                                               ฝ่ายจัดการ
นาวาเอกหญิง เบญจวรรณ บัวหลวง เรืออากาศตรีหญิง มัญชรี แก้วสิทธิกุล
นาวาเอก นพดล ออมแก้ว พันจ่าเอกหญิง ปูชิตา ต๊ะดี
พันโทหญิง ภโวทัย พวงเพ็ชร์ จ่าสิบตรี ศรัณยพงศ์ ไวยวารี
ร้อยตรีหญิง พรศิริ  กีระสี จ่าโทหญิง ชริญา รื่นอารมณ์