วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงแบบองค์รวมในสาขา ดังนี้

1) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการศึกษา
2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดล้อม
3) การทหารและการป้องกันประเทศ

                   จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 : กรกฎาคม-ธันวาคม  โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

 

Vol. 13 No. 1 (2022): January - June 2022

Published: 2022-06-30

สารบัญ

National Defence Studies Institute Journal

ภาพกิจกรรม

National Defence Studies Institute Journal, National Defence Studies Institute Journal
View All Issues

Indexed in

tci