วารสารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นวารสารวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่องค์ความรู้และวิทยาการด้านความมั่นคงในสาขา

1) การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการศึกษา
2) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพลังงานและสิ่งแวดล้อม
3) การทหาร และการป้องกันประเทศ

                   จัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม โดยได้จัดทำวารสารเป็น 2 รูปแบบ คือ วารสารตีพิมพ์ ISSN 1906-7836 (Print) และ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ISSN 2651-1525 (Online)

 

Vol. 12 No. 3 (2021): September - December 2021

Published: 2021-12-28

สารบัญ

National Defence Studies Institute Journal

ภาพกิจกรรม

National Defence Studies Institute Journal
View All Issues

Indexed in

tci