การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

Main Article Content

Sunisa Khettasiri

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความพิเศษ (Special Articles)

References

กรณ์วิภา. (2562). รวมภาพประวัติศาสตร์ ในหลวง-พระราชินี ประทับสุพรรณหงส์ เสด็จฯ เลียบพระนครทางชลมารค. สืบค้นเมื่อ 29

มกราคม 2563, จาก https://news.mthai.com/special-report/782429.html

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค. (2562, 12 ธันวาคม). ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563, จาก https://www.

thairath.co.th/news/royal/1724653

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (ม.ป.ป.). พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. สืบค้นเมื่อ 28

มกราคม 2563, จาก http://www.phralan.in.th/coronation/finalceremoniesdetail.php?id=938

ทีมข่าวพระราชสำนัก. (2562, 13 ธันวาคม). การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562. กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/858066

“ทองย้อย แสงสินชัย” ศิลปินผู้อยู่เบื้องหลังกาพย์เห่เรือขบวนพยุหยาตราชลมารคสองแผ่นดิน. (2562, 16 กรกฎาคม). ไทยโพสต์.

สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://www.thaipost.net/main/detail/41073

น.ณ.กรุงธนบุรี. (2562). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมี

โชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์. ไทยโพสต์. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก

https: //www.picuki.com/media/2197183096453146509

ประวัติกองทัพเรือ. (2559). สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563, จาก http://thaiseafarer.com/knowledge/navy-history.php

ผู้จัดการออนไลน์. (2562). ร่วมรับเสด็จ “ในหลวง-ราชินี” ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอันงดงามกลางคุ้งน้ำเจ้าพระยา.

สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://mgronline.com/travel/detail/9620000118303

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี. (ม.ป.ป.). เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และ เรือกระบี่ราญรอนราพณ์. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม

, จาก http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/เรือพระราชพิธี/23-เรือกระบี่ปราบ

เมืองมาร-และ-เรือกระบี่ราญรอนราพณ์.html

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี. (ม.ป.ป.). เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563,

จาก http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/hilight/เรือพระราชพิธี/9-เรือพระที่นั่ง

สุพรรณหงส์.html

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี. (ม.ป.ป.). เรือทองขวานฟ้า และ เรือทองบ้าบิ่น. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563,

จาก http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/โบราณวัตถุที่สำคัญ-hilight/

เรือพระราชพิธี/40-เรือทองขวานฟ้า-และ-เรือทองบ้าบิ่น.html

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี. (ม.ป.ป.). เรือพาลีรั้งทวีป และ เรือสุครีพครองเมือง. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563,

จาก http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/โบราณวัตถุที่สำคัญ-hilight/

เรือพระราชพิธี/11-เรือพาลีรังทวีป-และ-เรือสุครีพครองเมือง.html

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี. (ม.ป.ป.). เรือเสือทะยานชล และ เรือเสือคำรณสินธุ์. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563,

จาก http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/โบราณวัตถุสำคัญ-hilight/

หรือพระราชพิธี/39-เรือเสือทยานชล-และ-เรือเสือดำรณสินธุ์.html

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี. (ม.ป.ป.). เรือเอกชัยเหินหาว และ เรือเอกชัยหลาวทอง. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม

, จาก http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/royalbarges/index.php/th/ความเป็นมา-about-us/10-

about-us.html

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครฯ ประชาชนชื่นชมขบวนพยุหยาตราฯ ครั้งแรกในเกือบ 60 ปี.

(2562, 5 พฤษภาคม). ประชาชาติธุรกิจ. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563, จาก https://www.prachachat.net/พระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก/news-323203

พระราชพิธี เสด็จเลียบพระนคร ตระการตา ทรงพระเจริญก้อง ชาวต่างชาติชื่นชม. (2562, 12 ธันวาคม). ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม

, จาก https://www.thairath.co.th/news/royal/1725021

พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา. (2562, 12 ธันวาคม). ไทยรัฐ. สืบค้นเมื่อ 29

มกราคม 2563, จาก https://www.thairath.co.th/news/royal/1724741

ราชนาวิกสภา. (2541). ประมวลเรือย้อนยุค. กรุงเทพฯ: สำนักงาน อาคารราชนาวิกสภา.

ราตรี บัวประดิษฐ์. (2553). นำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด

(มหาชน).

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์. (2559). กระบวนพยุหยาตรา ประวัติศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://www.

matichon.co.th/columnists/news_344985

ส.พลายน้อย. (2550). เรือพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค. กรุงเทพฯ: ดอกหญิง.

สมภพ ภิรมย์, พ.ร.ต. (2526). เรือพระราชพิธีพยุหยาตราชลมารค. กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน).

สิรี โอสิริ. (2562). การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา ทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พุทธศักราช 2562. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://www.thebangkokinsight.com/254012/

สำนักพระราชวัง. (2539. หมายกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินกระบวนพยุหยาตราชลมารค. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

อภิรักษ์ โรจน์อำพร. (2563). สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563,

จาก https://www.amarintv.com/news-update/news-19520/376672/

MThai. (2555). เรือพระที่นั่ง เรือพระราชพิธี กระบวนพยุหยาตราชลมารค. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563, จาก

https://teen.mthai.com/education/49290.html

New18. (2562). 4 เรือพระที่นั่งสำคัญ” ในขบวนพยุหยาตราทางชลมารค. สืบค้นเมื่อ 28 มกราคม 2563, จาก

https://www.newtv.co.th/news/45890

P.Loha. (ม.ป.ป.). ภาพประวัติศาสตร์. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก https://www.pinterest.co.uk/pin/431501208046886583/

The Bangkok Insight Editorial Team. (2562). ในหลวงออกมหาสมาคม. สืบค้นเมื่อ 29 มกราคม 2563, จาก

https://www.thebangkokinsight.com/183570/