การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่ยุค “ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ด้วย STAR STEMS

Main Article Content

Pahol Sanganetra

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความพิเศษ (Special Articles)

References

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. สำนักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร.

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้. (2559). แนวทางการใช้รูปแบบการปลูกฝังเยาวชนให้เป็น

“พลเมืองดี วินัยเด่น”: คนดี มีวินัย รักภูมิใจชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัด มีความรับผิดชอบ

ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด “STAR STEMS” (พิมพ์ครั้งที่ 2).

มูลนิธิอาชีวเวชศาสตร์ไทย: พี.แอนด์.พี ปริ้นติ้ง พีเพรส.

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้. (2560). รายงานสรุปผลการดำเนินงานระหว่างเดือนธันวาคม 2558-เดือนมกราคม 2560.

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2537). อุดมธรรม นำจิตสำนึกของสังคมไทย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม.

พหล สง่าเนตร, พล.อ. (2562). “STAR STEMS ปฏิวัติกระบวนการคิดใหม่ สร้างคนดี มีวินัย รักไทย นำไทย สู่อนาคต”.

ใน การบรรยายพิเศษในงาน “STAR STEMS 2019, พลเมืองดี วินัยเด่น ดาวเดียวกันไปด้วยกัน”: การแถลงผล

ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ.

สวนดุสิตโพล. (2563, 11 พฤษภาคม). ผลสำรวจสภาพปัญหาของสังคมไทย เมื่อ 30 เมษายน 2560. มติชนออนไลน์.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับ ประกาศราชกิจจานุเบกษา.

กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2562). การประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ

ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ครั้งที่ 3/2562.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2562, 7 สิงหาคม). การประชุมรับฟังความคิดเห็นรายงาน

สภาวะการศึกษาไทย ปี 2561/2562 เมื่อ 6 สิงหาคม 2562. กรุงเทพธุรกิจ.